Algemene voorwaarden

Print deze pagina

 

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Danta’s Import zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. De aangeboden artikelen en/of diensten worden zo duidelijk en waarheidsgetrouw mogelijk afgebeeld en/of beschreven op de website en/of in schriftelijke aanbiedingen en/of andere media. Zij worden zo volledig als de redelijkheid vereist beschreven en bezitten de eigenschappen die door Danta’s Import in het aanbod worden genoemd. In de aanbieding wordt duidelijk aangegeven wat de klant bij aankoop verschuldigd is en wat zijn rechten en verplichtingen zijn, indien hij op het aanbod ingaat.

1.2. Danta’s Import garandeert, dat de aangegeven artikelprijzen gedurende de looptijd van het aanbod niet in prijs verhoogt zullen worden, behoudens eventuele tussentijdse belastingverhogingen, wettelijke maatregelen of wijzigingen in BTW-tarieven.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Danta’s Import worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Danta’s Import ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Acceptatie van bestellingen.

2.1. Ongeacht de door de klant bij bestelling gekozen wijze van betalen, behoudt Danta’s Import zich het recht voor om bestellingen niet uit te voeren of op een later tijdstip uit te voeren. Danta’s Import is eveneens gerechtigd artikelen slechts te leveren nadat de klant een volledige of door Danta’s Import bepaalde vooruitbetaling heeft verricht. Op schriftelijk verzoek van de klant zal de reden daarvan aangegeven worden.

2.2. Danta’s Import behoudt zich het recht voor om de nodige inlichtingen in te winnen ter beoordeling van de kredietwaardigheid van de klant. Bij Rembourszendingen wordt een na onze bevestiging van de bestelling een reactie van de klant verwacht voordat de bestelling geleverd zal worden. Dit ter voorkoming van misbruik door derden.

Artikel 3. Zichttermijn

3.1. Voor alle producten geldt een zichttermijn van 14 dagen, tenzij er bij het product uitdrukkelijk iets anders vermeld staat.

3.2. Tijdens de zichttermijn mogen de artikelen beoordeeld worden op kwaliteit en uitvoering.

3.3. De zichttermijn houdt eveneens in dat de klant gerechtigd is binnen de zichttermijn beoordeelde artikelen zonder enige verplichting zijnerzijds in originele verpakking te retourneren m.u.v. artikelen die door hun aard niet teruggezonden kunnen worden. De geretourneerde artikelen mogen niet gebruikt of beschadigd zijn. Tevens dient de klant alle voorwaarden voor terugzending na te leven. De kosten voor de retourzending komen ten laste van koper c.q. klant.

3.4. De zichttermijn gaat in op de dag van aflevering van het artikel door de DPD post of expediteur.

3.5. De bewijslast dat de klant tijdig gebruik heeft gemaakt van zijn bevoegdheid om te retourneren binnen de zichttermijn, rust bij de klant.

3.6. Snoepgoed en oorbellen kunnen niet geruild of geretourneerd worden.

3.7. Artikelen in de aanbieding kunnen niet geruild of geretourneerd worden.

3.8. Artikelen die gepersonaliseerd zijn kunnen niet geruild of geretourneerd worden.

Artikel 4. Totstandkoming koopovereenkomst

4.1. De koopovereenkomst wordt geacht gesloten te zijn op de werkdag volgend op de dag van het verstrijken van de zichttermijn, uiterlijk 14 dagen na de datum vermeld op de factuur, indien de artikelen niet binnen deze zichttermijn op de door Danta’s Import aangegeven wijze zijn teruggezonden, of indien de zichttermijn conform artikel 3.1 is uitgesloten, de werkdag volgend op de datum vermeld op de factuur.

Artikel 5. Levering

5.1. Danta’s Import zal al het mogelijke doen om geaccepteerde bestellingen zo spoedig mogelijk uit te leveren. Indien de levering vertraging oploopt -hetzij door tijdelijk niet in voorraad zijn, hetzij om anderen redenen- of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal de klant daarvan bericht ontvangen.

5.2. De wijze van vervoer wordt door Danta’s Import bepaald. De klant betaalt de verzendkosten. Indien de bestelling in gedeelten wordt uitgevoerd, zal deze bijdrage slechts één keer worden berekend. De toepasselijke verzendkosten staan op de website vermeld. Bij rembourszendingen blijft de klant verantwoordelijk voor de gemaakte verzendkosten, ook wanneer de klant de bestelling weigert of niet afhaalt van het afhaalkantoor.

Artikel 6. Transportrisico.

6.1. Danta’s Import draagt het risico van beschadiging en verlies der artikelen tijdens transport. Nadat de artikelen door klant in ontvangst zijn genomen, gaat het risico van beschadiging en verlies op de klant over.

6.2. In geval van retourzending binnen de zichttermijn is het transportrisico voor de klant, de klant is in dit geval verantwoordelijk voor de verzendkosten. Niet of onvoldoende gefrankeerde zendingen worden niet geaccepteerd.

6.3. Indien één of meer artikelen zoek zijn geraakt, verplicht de klant zich ertoe op eerste aanvraag zijn medewerking te verlenen bij het onderzoek. Bij het niet voldoen aan deze verplichting is Danta’s Import gerechtigd de prijs der artikelen op de klant te verhalen.

Artikel 7. Garantie.

7.1 Danta’s Import garandeert de deugdelijkheid en/of bruikbaarheid van de door haar geleverde artikelen, conform de aangeboden specificaties, alsook de niet-strijdigheid met de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. De op de factuur/pakbon vermelde dagtekening geldt als ingangsdatum voor de garantie.

7.2. Elk gebrek aan een artikel, dat is ontstaan bij een in overeenstemming met de bestemming der artikelen normaal en oordeelkundig gebruik, zal door Danta’s Import op schriftelijk verzoek van de klant binnen de garantieperiode het artikel gratis worden vervangen. Indien de klant terecht om vervanging verzoekt, is Danta’s Import te hare keuze eveneens gerechtigd om voor teruggave van de koopprijs te kiezen.

7.3. Voor zover de fabrikant nadere uitsluitingen maakt in het fabrieksgarantiebewijs, worden deze beperkingen door Danta’s Import overgenomen.

7.4. Ingeval van zichtbare gebreken dient de klant het artikel -op kosten van Danta’s Import – te retourneren binnen de zichttermijn, onder mededeling van het gebrek.

7.5. In geval van verborgen gebreken, of in geval van zichtbare gebreken na de zichttermijn dient elke klacht toe te komen binnen 14 dagen nadat het gebrek redelijkerwijze door de klant geconstateerd kon zijn. De klacht dient een beschrijving van grieven en/of geconstateerde gebreken te behelzen en kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden. Indien de klant niet schriftelijk om herstel dan wel vervanging verzoekt, beslist Danta’s Import of het artikel vervangen zal worden. Bij artikelen die de klant op eigen initiatief opstuurt, komen de vervoerskosten voor diens rekening. Danta’s Import is in dat geval niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens het vervoer.

7.6. Danta’s Import is niet aansprakelijk voor schade die de klant of een derde lijdt door het gebruik van een door Danta’s Import geleverd artikel, tenzij de klant aantoont dat de schade ontstaan is door opzet of grove schuld van Danta’s Import.

7.7. (In)directe kosten of schade bij de klant of een derde, veroorzaakt door het buiten gebruik zijn van een defect artikel, komen niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de klant aantoont dat de kosten of schade ontstaan zijn door opzet of grove schuld van Danta’s Import.

Artikel 8. Betalen.

8.1. Indien de klant bij de bestelling gekozen heeft voor contante afwikkeling van zijn rekening, dient de betaling binnen 7 dagen te geschieden.

Artikel 9. Betalingsvoorwaarden.

9.1. Een overeengekomen vooruitbetaling dient binnen de overeengekomen termijn te worden betaald. Bij retournering binnen de zichttermijn, kan de aanbetaling verrekend worden met een uitstaand saldo, of op diens verzoek aan de klant worden terugbetaald.

9.2. Voor zover niet anders bepaald, dient elk verschuldigd bedrag door de klant binnen 7 dagen na het tot stand komen van de overeenkomst, of zoveel later als door Danta’s Import aangegeven, te worden betaald.

9.3. Indien een verschuldigd bedrag niet op de overeengekomen termijn is betaald, wordt het gehele uitstaande bedrag onmiddellijk in rechte opeisbaar. Levering van verdere bestellingen zal worden opgeschort tot de klant zijn betalingsverplichtingen nakomt.

9.4. Door derden aan Danta’s Import in rekening gebrachte kosten voor afwikkeling van het betalingsverkeer, zullen aan de klant in rekening worden gebracht.

Artikel 10. Deelbetalingen.

10.1. Indien de bestelling in gedeelten wordt geleverd, is de klant verplicht wat al ontvangen werd contant of conform de daarvoor vastgestelde termijnen te betalen. Wachten met betaling tot heel de bestelling ontvangen is, is niet toegestaan.

Artikel 11. Terugbetalingen.

11.1. Al betaalde bedragen voor artikelen die binnen de zichttermijn worden geretourneerd of door de klant verrichte vooruitbetalingen, op grond van door Danta’s Import gestelde voorwaarden, zullen bij het niet tot stand komen van de overeenkomst worden terugbetaald. De gemaakte verzendkosten voor de verzending naar de klant worden niet geretourneerd.

11.2. Terugbetaling zal geschieden binnen 30 dagen nadat de klant schriftelijk heeft aangegeven hoe hij de terugbetaling uitgevoerd wil zien.

Artikel 12. Persoonsregistratie.

12.1. Door het plaatsten van een bestelling worden gegevens opgeslagen in de persoonsregistratie van Danta’s Import.

12.2. Op schriftelijk verzoek van de klant zullen de opgeslagen persoonsgegevens hem ter inzage worden verstrekt, tegen betaling van de kosten. Eventuele door de klant meegedeelde correcties zullen in de registratie worden verwerkt, tenzij de correcties onjuist blijken te zijn.

12.3. Danta’s Import verstrekt -zonder wettige redenen, of buiten het doel van haar persoonsregistratie- geen gegevens aan derden waardoor de privacy van de klant in het geding komt.

Artikel 13. Overige bepalingen.

13.1. De juistheid van alle door Danta’s Import opgegeven bedragen wordt geacht vast te staan, tenzij de klant binnen een tijdstip van twee maanden na ontvangst van het voor hem bestemde rekeningoverzicht Danta’s Import schriftelijk op de hoogte heeft gebracht van vermeende onjuistheden.

13.2. Voor de gevolgen van zetfouten op de website of andere vormen van media kan Danta’s Import geen aansprakelijkheid aanvaarden.

13.3. Danta’s Import is gerechtigd haar verkoopvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd van een catalogus te wijzigen.

13.4. Door het plaatsen van een bestelling verklaart elke klant zich zonder voorbehoud akkoord met bovenstaande verkoopvoorwaarden.
Op deze verkoopvoorwaarden is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.